REGULAMIN

     SKLEPU INTERNETOWEGO: www.creativemanufacture.pl

     1.  Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze strony internetowej oraz ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.creativemanufacture.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

Strona internetowa www.creativemanufacture.pl oraz sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.creativemanufacture.pl prowadzony jest przez Dominikę Mucha prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa Creative Manufacture Dominika Mucha, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki, z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 143, posiadającą NIP 813-364-96-20, REGON 380104334 zwaną dalej “Administratorem”

oraz przez

Patryka Mrugała prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kreatywna Pracownia Stolarska Patryk Mrugała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki, z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 143, posiadającą NIP 735-274-08-34 zwanym dalej ” Administratorem”.

 

Adres Sklepu i dane kontaktowe:

adres internetowy: www.creativemanufacture.pl,

e-mail: creativemanufacture.pet@gmail.com,

telefon: +48 883 028 652; +48 693 489 200,

adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 143, 34-400 Nowy Targ.

Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej.

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem i zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

     2.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

a) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.creativemanufacture.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość;

b) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca;

c) Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

d) Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień;

e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej;
g) Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
h) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy;
i) Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów;
j) Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu

k) Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub produktów ze Sprzedawcą

l) Formularz Zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia

m) Koszyk- element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów

n) Produkt- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/ usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

     3.  Rodzaje i zakres działalności Sklepu

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu mebli, legowisk, akcesoriów dla czworonogów oraz mebli, dekoracji dla domu i ogrodu.

Oferowane przez Nasz Sklep przedmioty są nowe i wykonywane na zamówienie.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

     4.  Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i cookies znajdziesz w zakładce Polityka prywatności i cookies.

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

Administratorem Danych osobowych jest Pracownia Projektowa Creative Manufacture Dominika Mucha, z siedzibą w Nowym Targu, ul. Kolejowa 143, posiadająca NIP 813-364-96-20

oraz

Kreatywna Pracownia Stolarska Patryk Mrugała, z siedzibą w Nowym Targu,ul. Kolejowa 143, posiadająca NIP 735-274-08-34

 

Administrator przetwarza następujące dane kontaktowe:

a) Imiona i nazwiska

b) daty urodzenia

c) adresy zamieszkania lub pobytu

d) numer ewidencyjny PESEL

e) numer NIP

f) adresy poczty elektronicznej

g) numer telefonu

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są : Kurier UPS, Paczkomaty InPost, Poczta Polska.

Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednak odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

     5.  Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty,  stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) aktywne łącze internetowe,

b) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

c) aktywne konto poczty elektronicznej ( e-mail)

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

Witryna internetowa sklepu jest responsywna.

     6.  Produkt

Creative Manufacture posiada w swojej ofercie Produkty dla domu oraz Produkty dla zwierząt. Obie kategorie produktów dzielimy na trzy typy:

a) produkty gotowe dostępne na naszej stronie www.creativemanufacture.pl według podanych na niej wymiarów, kolorów i innych parametrów

b) produkty spersonalizowane na podstawie produktów z naszego sklepu- dostosowanie parametrów, wykończenia w zależności od preferencji Klienta

c) produkty tworzone na indywidualne zamówienie na podstawie indywidualnego projektu

W przypadku realizacji indywidualnego zamówienia według projektu stworzonego na potrzeby Klienta lub w przypadku realizacji mebla spersonalizowanego, cena zostanie ustalona z Klientem indywidualnie, droga mailowa.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów dostępnych w sklepie, także w trakcie akcji wyprzedażowych i promocyjnych.

     7.  Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b) Adres email

c) Numer telefonu

d) Dane adresowe do wysyłki

Założenie konto w Sklepie jest darmowe i nieobowiązkowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustawionych w Formularzu.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. Wystarczy wysłać stosowne żądanie do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby.

     8.  Zasady dokonywania zamówienia

Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a) dokładny opisu danego produktu i jego cech( wymiary, kolor, zastosowane materiały i wykończenie produktu) ;

b) łączną cenę zamówionych produktów , a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

Składanie zamówienia odbywa się za pomocą Formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu KOSZYKA, w którym Klient podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b) Adres email

c) Numer telefonu

d) NIP (dla klientów – przedsiębiorców)

e) Dane adresowe do wysyłki

Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

Po upewnieniu się, że podano prawidłowe dane oraz wybrano właściwe produkty należy zatwierdzić transakcję naciskając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i są to ceny wartości brutto- Nasza firma nie jest płatnikiem VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia nie uwzględniają kosztów przesyłki . Koszty wysyłki uzależnione są od rodzaju i wielkości towaru. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zapoznaje się z dostępnymi opcjami wysyłki i ich kosztami.

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

W przypadku, gdy przedmiot lub jego opakowanie będzie nosiło widoczne uszkodzenia, a zamówienie dostarczane będzie bezpośrednio przez Sklep lub odbierane osobiście Klient i Sklep lub jego przedstawiciel dokonają protokolarnego opisania wady.

W przypadku, gdy przedmiot lub jego opakowanie będzie nosiło widoczne uszkodzenia, a zamówienie dostarczane będzie przez przewoźnika zewnętrznego, jak poczta czy przedsiębiorstwo kurierskie Konsument powinien dokonać protokolarnego opisania wady wraz z przedstawicielem przewoźnika i może nie odbierać przesyłki. W takim przypadku należy niezwłocznie zawiadomić Sklep.

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

     9.  Płatności

W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia;

b) płatność gotówką przy obiorze przesyłki wysyłanej kurierem za pobraniem
c) płatność przy odbiorze osobistym

Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

     10.  Realizacja i wysyłka zamówienia

Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,

b) w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia

W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o wysyłce.

Po wysłaniu Zamówienia przez Sklep do Klienta doręczenie następuje, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:

a) Kurier: 1-2 dni robocze,

b) Paczkomaty oraz Poczta Polska: 1-5 dni roboczych.

Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt- w przypadku produktów gotowych, dostępnych od ręki. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od zakupionego towaru.

Do każdego produktu przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia.

Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia potwierdzenia przez Sklep realizacji zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.

W sytuacji gdy klient dokona zakupu towarów o różnym czasie realizacji, Sklep wiąże czas najdłuższy.

W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS i Paczkomatów InPost oraz Poczty Polskiej. Koszty i zasady wysyłki zostały określone w zakładce Dostawa i płatności. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

Sklep informuje, że korzystanie z usługi śledzenia przesyłki, realizowanej za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika może wymagać akceptacji regulaminu tej usługi.

W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

Jeżeli nadana przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, wszelkie koszty powrotu przesyłki oraz jej ponownego nadania ponosi Kupujący.

Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.

Wraz z Produktem wysyłany jest dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a) Imię i nazwisko/Nazwa firmy;

b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm),

d) Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

     11.  Reklamacje

W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

10.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres creativemanufacture.pet@gmail.com lub listem poleconym na adres ul. Kolejowa 143, 34-400 Nowy Targ.

Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 9.6.  i 9.7., Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany produkt i niezwłocznie poinformować nas o ewentualnych usterkach, spisać protokół szkody w obecności kuriera oraz sfotografować uszkodzenie. Wszystkie dokumenty potrzebne do reklamacji przesyłki (protokół szkody, zdjęcia uszkodzenia) Klient zobowiązany jest wysłać mailowo niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 24 godzin od otrzymania przesyłki.

Klient ma obowiązek spakować uszkodzony produkt w taki sam sposób, w jaki do niego dotarł. Jeśli paczka w trakcie odbioru została otwarta, Klient musi samodzielnie zabezpieczyć produkt w brakujące elementy

Naprawa uszkodzonego w transporcie produktu zostanie przeprowadzona najszybciej jak to możliwe. Proces ten może przedłużyć się w przypadku bardzo dużego uszkodzenia. Jeśli bowiem produkt będzie musiał zostać zbudowany od nowa z powodu drastycznych szkód, sklep w pierwszej kolejności oczekiwać będzie na decyzję ubezpieczyciela firmy kurierskiej odnośnie odszkodowania (pokrycia kosztów naprawy) i dopiero po jej rozpatrzeniu przystąpi do naprawy produktu. Jeśli natomiast szkoda nie jest duża, produkt zostanie naprawiony jak najszybciej to możliwe i odesłany do Klienta.

     12.     Odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez konsumenta

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy.

Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 10.1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest każdorazowo dostarczany Konsumentowi.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w sytuacji gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:

Pracownia Projektowa Creative Manufacture

Dominika Mucha

Ul. Kolejowa 143

34-400 Nowy Targ

lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dnia od dnia otrzymania przesyłki. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie

W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 10.1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep paczki ze zwracanym towarem.

Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy).

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Postanowienia końcowe i opis  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i -dochodzenia roszczeń.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

i. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

ii. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

iii. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

I. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

II. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

III. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

IV. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załączniki do Regulaminu

1. Pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

2. Wzór odstąpienia od umowy

3. Wzór reklamacji